Regulamin serwisu

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73." .
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Bank udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem”
  w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych Banku oraz usług świadczonych w ten sposób, które uregulowane są odrębnymi regulaminami.
 3. Usługi i treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników
 4. W Serwisie Bank udostępnia:
  1. wybrane informacje o niektórych usługach Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem
  2. wybrane informacje finansowe
  3. narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (kalendarz, baza kontaktów)
  4. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
  2. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript
 6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Więcej informacji o stosowanych w Serwisie plikach cookie.
 8. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez użytkowników Usług, Bank publikuje formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w polityce prywatności Serwisu.
 9. Bank dokłada wszelkich starań, aby korzystanie i z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych
  i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 10. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Bankiem.
 11. Bank dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Banku jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Banku.
 13. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych
  z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie
  w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawno-autorską.
 14. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku.
 15. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 16. Bank dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie.
 17. O zmianach Regulaminu Bank informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.
 18. Bank może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Bank informuje ogłoszeniem w Serwisie.
 19. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 20. Bank zastrzega sobie możliwość zamknięcia Serwisu. O stosownych zmianach Bank informuje ogłoszeniem w Serwisie z 6 miesięcznym wyprzedzeniem.